امروز روز اوليه که اينجا مينويسم
مکان:سايت دانشگاه
زمان:ظهر يه هفته قبل امتحان
البته من مثل شاهزاده ها ميگم و دوستم با علاقه فراوان تايپ ميکنه!
نميدونم که اين وبلاگ در آينده چندتا خواننده پيدا ميکنه يا اين که خودم اين کارو ادامه ميدم يا نه
آخه فقط به اصرار دوستم بود که اين وبلاگ رو ساختم
فکر ميکنم بايد بگم............................... به اميد ديدار!