مرغ و خروس اردک ........... عيد شما مبارک ............ دمب شما سه چارک !