توی شب کوچه های ترس و پرسه
منو پيدا کن از اندوه آواز
کنار مرگ خاموش کبوتر
منو پيدا کن از رويای پرواز .......


همين!