همان آرزوی ژرفی هستيد که شما را به پيش ميراند.

آرزويتان هرگونه که باشد ؛ اراده تان همان گونه است.

اراده تان هرگونه که باشد ؛ کردارتان همان گونه است.

کردارتان هرگونه که باشد ؛ تقديرتان همان گونه است.

پ.ن : امروز روز ديگريست!

پ.پ.ن : خدايا چنان کن سرانجام کار ... تو خشنود باشی و ما رستگار ...