رهرو آن نيست که گه تند و گه آهسته رود

رهرو آنست که آهسته و پيوسته رود