بشارت

در آن هنگام زکریّا (که کرامت مریم مشاهده کرد) پروردگار خود را بخواند، گفت: پروردگارا، مرا (به لطف خویش) فرزندی پاک سرشت عطا فرما، که همانا تویی اجابت کننده دعا. (۳۸) پس فرشتگان زکریّا را ندا کردند هنگامی که در محراب عبادت به نماز ایستاده بود که همانا خدا تو را بشارت می‌دهد به (ولادت) یحیی، در حالی که او به کلمه خدا (یعنی نبوّت عیسی) گواهی دهد و او خود پیشوا و پارسا و پیغمبری از شایستگان است. (۳۹) زکریّا عرض کرد: پروردگارا، چگونه مرا پسری تواند بود در حالی که مرا سن پیری رسیده و عیالم عجوزی نازاست؟ گفت: چنین است، خدا هر آنچه بخواهد می‌کند. (۴۰) گفت: پروردگارا، برای من (به شکرانه این نعمت) آیتی مقرّر فرما، فرمود: تو را آیت این باشد که تا سه روز با مردم سخن جز به رمز نگویی، و پیوسته به یاد خدا باش و (او را) در صبحگاه و شبانگاه تسبیح گوی. (۴۱)

(سوره آل عمران)

خدایا! نه به اندازه زکریا خلوص نیت دارم و نه صبر و تحمل... خواهش می کنم زودتر بشارتم بده به اون چیزایی که مدتهاست ازت می خوام. از خود خودت می خوام چون می دونم که این گره ها فقط به دست خودت باز می شه. دیگه نمی دونم باید چه طوری صدات کنم تا اجابتم کنی. فقط منتظر بشارتم. همین!

/ 0 نظر / 19 بازدید