راه

خدایا!

دلم می خواهد بگویم، هرچه که خیر و صلاح است را برایم رقم بزن. دلم می خواهد بگویم، راه هایی که به بیراهه ختم می شوند را از جلوی پایم بر دار. دلم می خواهد بگویم دستم را بگیر و راهنمایم باش تا بهترین مقصد...

شاید از این دعا خیلی خوشت نیاید. شاید دوست داشته باشی که از دور مواظبم باشی. شاید دوست داری ببینی که خودم راه درست را انتخاب کنم. خودم برای خودم خیر و صلاح را رقم بزنم. و خودم مقصد را تشخیص دهم.

پس می گویم، خدایا! به من بصیرت بده تا راه را از چاه تشخیص بدهم. تا به جای قله از دره سر درنیاورم. به من بینش بده تا از نعمت هایی که به من دادی و از فرصت هایی که سر راهم قرار دادی به بهترین شکل استفاده کنم. اگر دیدی که به بیراهه می روم فانوسی برایم بفرست تا راه را پیدا کنم...

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
someone

afarin